Đồng Hồ Casio chính hãng phân phối chính thức tại Casio-bello.com

Logo
MTP-VD01D-2B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-2E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-1E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-1B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-7B
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-VD01D-7E
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600SG-1A9
6.230.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600PB-1A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600RR-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600GL-2A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600L-2A
5.319.900đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600DB-1A
5.878.800đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A9
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-600D-1A
5.485.500đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500DB-1A
8.300.700đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-500L-1A
7.617.600đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300B-1A
8.694.000đ
Giá đã giảm 10 %
ERA-300DB-1A
9.894.600đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-6A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-4A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E403D-2A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-4A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-7A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PG-9A
3.560.400đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-9A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402PL-7A
2.421.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402L-7A
1.883.700đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402GL-9A
2.194.200đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402G-9A
3.042.900đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E402D-7A
2.277.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-9A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PL-7A
3.167.100đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-9A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-7A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401PG-4A
3.726.000đ
Giá đã giảm 10 %
LTP-E401L-7A
2.504.700đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-9A LTP-V002G-9A
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002G-7B LTP-V002G-7B
2.070.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-9B LTP-V002GL-9B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002GL-7B LTP-V002GL-7B
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-1A LTP-V002L-1A
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002L-7B LTP-V002L-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-1A LTP-V002D-1A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V002D-7A LTP-V002D-7A
1.449.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-7B LTP-V001D-7B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001D-1B LTP-V001D-1B
1.200.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001G-9B LTP-V001G-9B
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-9B LTP-V001GL-9B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-7B LTP-V001GL-7B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001GL-1B LTP-V001GL-1B
1.159.200đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-1B LTP-V001L-1B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001L-7B LTP-V001L-7B
1.035.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V001SG-9B LTP-V001SG-9B
1.656.000đ
Giá đã giảm 10 %
MTP-V004L-1A LTP-V004L-1A
1.283.400đ
Giá đã giảm 10 %
B640WC-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9B
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230GA-9D
1.366.200đ
Giá đã giảm 10 %
A168WG-9
1.407.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-9A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611G-1
2.401.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-4C
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-4C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9C
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMB-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEMY-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEM-7
1.097.100đ
Giá đã giảm 10 %
DBC-611-1D
1.904.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WD-1A
869.400đ
Giá đã giảm 10 %
B650WC-5A
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
B650WB-1B
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-1A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
W-215H-7A
600.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-9B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1B
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WGA-1
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-2B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-7
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1B
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WA-1
910.800đ
Giá đã giảm 10 %
LA680WEGB-1B
1.780.200đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WEGB-1B
1.635.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-7
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-4
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WA-1
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-9
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-6
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-2
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WGA-1
1.014.300đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-1B
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
LA670WL-2A2
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380-1
1.552.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-380G-1
2.173.500đ
Giá đã giảm 10 %
DB-36-1A
765.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360G-9A
1.593.900đ
Giá đã giảm 10 %
DB-360-1A
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
B640WD-1A
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
B640WB-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-1D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7B
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
AQ-230A-7D
972.900đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-7
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WA-1
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-9
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A500WGA-1
1.821.600đ
Giá đã giảm 10 %
A178WGA-1A
1.511.100đ
Giá đã giảm 10 %
A178WA-1
662.400đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGC-3
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WA-1
828.000đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEGB-1B
1.925.100đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-1A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WGEA-5A
1.531.800đ
Giá đã giảm 10 %
A159WA-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A159W-N1
786.600đ
Giá đã giảm 10 %
A158WA-1
683.100đ
Giá đã giảm 10 %
A168WEC-3
1.055.700đ
Giá đã giảm 10 %
Quà tặng
Thẻ thay pin
Mặt kính
Dây da
200.000đ
Phụ kiện khác
13 07/2018

“Đã mắt” với những mẫu đồng hồ Casio vừa kim vừa số

Đồng hồ Casio vừa kim vừa số cũng là 1 dòng sản phẩm nhận được rất nhiều yêu thích của người dùng nhờ sự kết hợp độc đáo, mới lạ của hệ thống mặt kim, số với màn hình hiển thị điện tử. Đa số các mẫu đều có thiết kế mang phong cách thể thao, mạnh mẽ và lịch lãm.

Xem thêm
12 07/2018

Có nên mua đồng hồ thể thao nữ giá rẻ hay không?

Đồng hồ thể thao nữ giá rẻ luôn có sức hút đặc biệt với các cô gái theo đuổi phong cách mạnh mẽ, cá tính. Nhiều người nghĩ đồng hồ thể thao luôn có giá khá đắt nhưng với thương hiệu Casio nổi tiếng, bạn vẫn có cơ hội sở hữu những sản phẩm thuộc dòng Baby-G mới nhất, hot nhất với mức giá hấp dẫn – chỉ từ 2-4 triệu đồng.

Xem thêm
11 07/2018

Top 5 mẫu đồng hồ Casio nữ điện tử được săn lùng nhất

Đồng hồ Casio nữ điện tử vốn là “huyền thoại” của thế hệ tuổi thơ 8x, 9x trước đây, nếu bạn vẫn dành nhiều yêu thích với dòng sản phẩm đậm chất vintage cổ điển này thì đừng ngần ngại tìm hiểu mà sắm ngay cho mình một chiếc đẹp nhất. Casio dòng sản phẩm dành cho nữ cũng có mức giá rất phải chăng, hợp lý với khả năng tài chính của nhiều người.

Xem thêm
10 07/2018

Đồng hồ Casio unisex và những mẫu MỚI nhất 2018 cho bạn

Những mẫu đồng hồ Casio unisex từ lâu đã là một trong những dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu đến từ Nhật Bản, với ưu điểm đặc biệt: phù hợp với cả nam giới lịch lãm và cả những quý cô ưa vẻ đẹp vừa cổ điển vừa có chút phá cách mà đồng thời vẫn sở hữu những tính năng độc đáo của một chiếc “cỗ máy thời gian” hiện đại.

Xem thêm
05 07/2018

Hé lộ bí mật liệu đồng hồ Casio có tốt không?

Đồng hồ Casio có tốt không, có nên mua không là những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm trước khi tìm hiểu, quyết định chọn mua sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản này. Cùng tìm hiểu những bí mật về nhãn hiệu đồng hồ uy tín bậc nhất thế giới trong bài viết phân tích chi tiết dưới đây.

Xem thêm
04 07/2018

Ngắm những mẫu đồng hồ Casio nữ màu hồng ngọt ngào nhất

Đồng hồ Casio nữ màu hồng luôn là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô hiện đại nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương mà vẫn không kém phần trẻ trung, thời thượng. Chiếc "cỗ máy thời gian" nhỏ xinh thực sự mang đến nét cá tính, thời trang và sự tự tin cho các cô gái, đặc biệt các cô gái nơi công sở.

Xem thêm
03 07/2018

Đồng hồ Casio thể thao nam và những điều bạn nhất định phải biết

Giữa thị trường sôi động, đồng hồ Casio thể thao nam vẫn luôn giữ vững vị thế là dòng sản phẩm nổi bật và được rất nhiều người yêu thích, ưa chuộng. Không chỉ là vật để xem giờ, những chiếc đồng hồ Casio mang phong cách thể thao mạnh mẽ còn hỗ trợ người dùng quản lý thời gian cũng như thể hiện rõ nét cá tính của họ.

Xem thêm
02 07/2018

Khám phá mọi điều ĐỘC nhất của đồng hồ Casio có Bluetooth

Sự ra đời của các mẫu đồng hồ Casio có Bluetooth đã thực sự mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho các “fan” của đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ công nghệ cao. Cùng điểm qua những thông tin thú vị nhất về phân khúc đồng hồ cao cấp và hiện đại nhất này trong bài phân tích chi tiết dưới đây.

Xem thêm
28 06/2018

Top 4 dòng đồng hồ Casio giá 3 triệu có thể phù hợp với bạn

Đồng hồ Casio giá 3 triệu luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với tất cả các khách hàng trên khắp thế giới, không chỉ nhờ các mẫu mã cực kỳ đa dạng, đa phong cách với chất lượng tuyệt hảo mà hơn hết còn là mức giá đặc biệt hợp lý, vừa túi tiền, dễ dàng trở thành những “item” không thể thiếu trong tủ đồ của các “fan” hâm mộ.

Xem thêm
27 06/2018

Khám phá dòng đồng hồ nam Casio 3 kim HOT nhất hiện nay

Các sản phẩm đồng hồ nam Casio 3 kim luôn nhận được nhiều sự ủng hộ của các khách hàng ngay từ khi mới ra mắt. Không chỉ “đóng khung” với những thiết kế đậm chất đơn giản, cổ điển, hãng còn không ngừng đổi mới, sáng tạo nên những model hiện đại, trẻ trung, phù hợp với mọi sở thích, nhu cầu khác nhau của khách hàng nam giới.

Xem thêm